چیزهایی که توی روزهایی مریضی حال بدم را خوب میکرد

این هم چند تا عکس ازعشق وانرژی خانه من 

حالم هنوز خیلی عالی نیست نمیتونم خیلی بنویسم

کیمیا دقیقاً جلوی کاناپه که من خوابیده بودم اینکارها را میکرد وخنده های پراز شیطنت میکرد تامن بخندمقلب

/ 4 نظر / 73 بازدید
عموامیر

ای جان چه عکشای وروجکی گرفتی ازشششششششششششش بوسسسسسسسسسسس کیمیا جونممممممممممممممم[ماچ][ماچ]

عموامیر

ای جان چه عکشای وروجکی گرفتی ازشششششششششششش بوسسسسسسسسسسس کیمیا جونممممممممممممممم[ماچ][ماچ]

عموامیر

ای جان چه عکشای وروجکی گرفتی ازشششششششششششش بوسسسسسسسسسسس کیمیا جونممممممممممممممم[ماچ][ماچ]